dimarts, 27 de novembre de 2012

Bloc-Els Verds proposarà que es demane la revisió col•lectiva dels valors cadastrals


Forment: “el valor cadastral actual de molts habitatges d’Alaquàs està completament unflat, el que fa que els seus propietaris paguen més del que els correspon”.
El grup municipal BLOC-ELS VERDS  a l’Ajuntament d’Alaquàs ha presentat una proposta que haurà de ser debatuda en el pròxim ple de l’Ajuntament per tal que aquest demane a la Direcció General del Cadastre la revisió col•lectiva dels valors cadastrals. Aquests valors van ser actualitzats en 2009 i el seu increment generalitzat ha sigut el responsable de l’augment del rebut de l’IBI per a molts alaquasers i alaquaseres, doncs des del consistori es va aprovar anar augmentant aquest rebut a un ritme d’un 10% anual per passar dels valors antics als actuals.

Segons s’argumenta en la sol•licitud, ‘la darrera revisió cadastral es va fer en una conjuntura del mercat immobiliari en plena expansió, fruit de la “bombolla immobiliària” alimentada per les taxacions fraudulentes que els bancs practicaven en aquest període, fet que va alterar artificialment el valor dels immobles. La Direcció General del cadastre, no ha encetat d’ofici cap mena d’actuació tendent a revisar les desviacions valoratives causades pels fets exposat, i que posteriorment va ocasionar una situació de crisi a nivell mundial.

Amb l’esmentada crisi, s’ha produït la davallada dels valors dels immobles, que ara mateix continuen amb una tendència a la baixa que finalitzarà en el moment en que s’arribe al punt d’equilibri en el mercat immobiliari.’ I recorda també ’que La Legislació relativa a les Hisendes Locals indica que correspon a les Corporacions municipals instar la revisió col•lectiva dels valors cadastrals quan la valoració que s’aplica no s’ajuste als valors reals de mercat, situació que es dona en Alaquàs actualment.’

Per a Vicent Forment, portaveu del BLOC-ELS VERDS  a l’Ajuntament d’Alaquàs, “el valor cadastral actual de molts habitatges del nostre poble està completament unflat, el que fa que els seus propietaris paguen més del que els correspon. Però no sols això, és un impediment per a moltes transaccions immobiliàries, doncs el preu de mercat és inferior en molts casos al cadastral, i una venda per davall del valor cadastral genera una plusvàlua fictícia que el venedor ha de tributar davant Hisenda Pública.”


Bloc-Els Verds propondrá que se pida la revisión col•lectiva de los valores catastrales

Forment: “el valor catastral actual de muchas viviendas de Alaquàs está completamente hinchado, lo que hace que sus propietarios pagan más del que los corresponde”.

El grupo municipal BLOC-ELS VERDS en el Ayuntamiento de Alaquàs ha presentado una propuesta que tendrá que ser debatida en el próximo pleno del Ayuntamiento para que este pidA a la Dirección general del Catastro la revisión colectiva de los valores catastrales. Estos valores fueron actualizados en 2009 y su incremento generalizado ha sido el responsable del aumento del recibo del IBI para muchos alaquaseros y alaquaseras, pues desde el consistorio se aprobó ir aumentando este recibo a un ritmo de un 10% anual para pasar de los valores antiguos a los actuales.

Según se argumenta en la solicitud, ‘la última revisión catastral se hizo en una coyuntura del mercado inmobiliario en pleno auge, fruto de la “burbuja inmobiliaria” alimentada por las tasaciones fraudulentas que los bancos practicaban en este periodo, hecho que alteró artificialmente el valor de los inmuebles. La Dirección general del catastro, no ha comenzado de oficio ningún tipo de actuación tendente a revisar las desviaciones valorativas causadas por los hechos expuesto, y que posteriormente ocasionó una situación de crisis a nivel mundial.

Con la mencionada crisis, se ha producido la bajada de los valores de los inmuebles, que ahora mismo continúan con una tendencia a la baja que finalizará en el momento en que se llego en su punto de equilibrio en el mercado inmobiliario.’ Y recuerda también ’que La Legislación relativa a las Haciendas Locales indica que corresponde a las Corporaciones municipales instar la revisión colectiva de los valores catastrales cuando la valoración que se aplica no se ajuste a los valores reales de mercado, situación que se produce en Alaquàs actualmente.’

Para Vicent Forment, portavoz del BLOC-ELS VERDS al Ayuntamiento de Alaquàs, “el valor catastral actual de muchas viviendas de nuestro pueblo está completamente hinchado, el que hace que sus propietarios pagan más del que los corresponde. Pero no sólo esto, es un impedimento para muchas transacciones inmobiliarias, pues el precio de mercado es inferior en muchos casos al catastral, y una venta por debajo del valor catastral genera una plusvalía ficticia que el vendedor tiene que tributar ante Hacienda Pública.”

divendres, 23 de novembre de 2012

El Bloc-Els Verds amb les treballadores i usuaris de la Residència d’Alaquàs.


Treballadores i usuaris de la residència d’Alaquàs es manifesten en protesta pel deute del Consell que ascendeix a 1’2 milions
Treballadors i usuaris de la residència d’Alaquàs es manifesten en protesta pel deute del Consell que ascendeix a 1.200.000 euros. A la reivindicació s’ha sumat el portaveu municipal del Bloc-Els Verds, Vicent Forment, que ha acompanyat al personal, familiars i usuaris en la marxa que ha recorregut els voltants del centre.

Per la seua banda, Vicent Forment, portaveu del Bloc-Els Verds en l’Ajuntament, ha lamentat que la Generalitat faça pagar les retallades als més febles, “posant en perill llocs de treball i l’assistència a les persones majors mentre gasta els diners a rescatar bancs en lloc de rescatar a persones”.


dimecres, 21 de novembre de 2012

El Bloc – Els Verds d’Alaquàs presenta un reglament sobre habitatges desocupats


Forment “Si definitivament la proposta és aprovada i posada en marxa l’Ajuntament podrà baixar l’IBI a la resta de veïns i veïnes sense veure reduïts els seus ingressos.”

El Bloc-Els Verds d’Alaquàs per mitjà del seu portaveu, Vicent Forment, ha presentat per registre d’entrada una proposta de Reglament per a determinar la condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent així com la creació d’un Registre Municipal d’habitatges buits.

La mesura pretén incentivar la incorporació d’aquests habitatges al mercat de lloguer, així com penalitzar amb un recàrrec de fins al 50% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als propietaris dels habitatges que estiguen desocupats, tal com contemplen les ordenances fiscals municipals des de l’any 2004.

Per al portaveu del Bloc – Els Verds en l’Ajuntament, amb aquesta mesura, els habitatges buits i finques desocupades moltes d’elles propietat d’entitats financeres, veurien incrementar l’IBI en un 50%.
Amb aquesta proposta el Bloc – Els Verds d’Alaquàs pretén poder començar a cobrar aquest recàrrec davant la falta d’una normativa estatal que hauria d’haver fixat ja les condicions per als habitatges deshabitats de manera permanent.

Si definitivament la proposta és aprovada i posada en marxa Forment ha manifestat que l’Ajuntament podrà baixar l’IBI a la resta de veïns i veïnes sense veure reduïts els seus ingressos.
El síndic portaveu ha manifestat que, segons la memòria del Pla General de la localitat, existeixen en el poble 2.693 habitatges desocupats, que representen el 21,23% del total de la localitat, una xifra molt superior al 17,45% d’habitatges buits al País Valencià.

dimarts, 13 de novembre de 2012

El BLOC-ELS VERDS d’Alaquàs proposa que l’Ajuntament no cobre les plusvàlues a les famílies afectades per execucions hipotecàries.


Forment creu “sagnant i injust” el pagament de la plusvàlua municipal en els casos de desnonament

El BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS proposa eliminar el pagament d’aquest impost a afectats per l’execució de la hipoteca bancària El regidor del BLOC-ELS VERDS, Vicent Forment considera “sagnant i injust” que l’Ajuntament mantinga en casos de desnonament l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua municipal.

El BLOC-ELS VERDS, ha presentat aquest mateix matí per registre d’entrada de l’Ajuntament dues propostes de modificació de les ordenances fiscals una primera destinada a eliminar el pagament de la plusvàlua municipal en casos concrets com són els afectats per desnonament i una altra perquè aquesta siga assumida per les entitats bancàries en els casos de dació en pagament. Forment demana al govern socialista que siga “sensible” a la iniciativa plantejada pel BLOC-ELS VERDS per al seu debat en el pròxim ple, que pretén “pal·liar en cara que sigaparcialment  els efectes de la crisi, que està causant estralls i que ha situat la xifra d’aturats a Alaquàs en 4.400 persones i un 10,38% d’augment en l’últim any”.

La proposta és una de les conclusions de la Jornada Participativa, oberta a la participació de la ciutadania i col·lectius locals per a estudiar la proposta d’Ordenances Fiscals, que va realitzar la coalició fa unes setmanes i la mateixa va ser analitzada la passada setmana, amb representants de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques de l’Horta Sud.

“Es tracta que persones que no poden pagar la seua hipoteca no tinguen damunt que pagar aquest impost municipal. És una mesura de justícia i esperem que l’equip de govern del PSOE siga sensible per a la seua aprovació en el pròxim ple”, va afirmar Vicent Forment.

El BLOC-ELS VERDS de Alaquàs  propone que el Ayuntamiento no cobre las plusvalías a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias

Forment cree “sangrante e injusto” el pago de la plusvalía municipal en los casos de desahucio

El  BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS  propone eliminar el pago de este impuesto a afectados por la ejecución de la hipoteca bancaria El concejal del BLOC-ELS VERDS, Vicent Forment  considera “sangrante e injusto” que el Ayuntamiento mantenga en casos de desahucio el impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal.

El BLOC-ELS VERDS, ha presentado esta misma mañana por registro de entrada del Ayuntamiento  dos propuestas de modificación de las ordenanzas fiscales  una primera destinada a eliminar el pago de la plusvalía municipal en casos concretos como son los afectados por desahucio y otra para que esta sea asumida por las entidades bancarias en los casos de dación en pago.   Forment  pide al gobierno socialista que sea “sensible” a una iniciativa planteada por el BLOC-ELS VERDS para su debate en el próximo pleno, que pretende “paliar aunque sea parcialmente los efectos de la crisis, que está causando estragos y que ha situado la cifra de parados en Alaquàs en 4.400 personas y un 10,38% de aumento en el último año”.

La propuesta es una de las conclusiones de la Jornada Participativa, abierta a la participación de la ciudadanía y colectivos locales para estudiar la propuesta de Ordenanzas Fiscales, que realizó la coalición hace unas semanas y la misma fue analizada la pasada semana, con representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de l’Horta Sud.

“Se trata de que personas que no pueden pagar su hipoteca no tengan encima que pagar este impuesto municipal. Es una medida de justicia y esperamos que el equipo de gobierno del PSOE sea sensible para su aprobación  en el próximo pleno”, afirmó Vicent Forment.